ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือเคยมาติดต่อราชการ กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่ มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน

******************************************************************

ขอเชิญ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน

รหัสสำหรับเข้าตอบบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน : 152fbc

****************************************************

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม

********************************************************

นายสุรชิต แก้วหะนาม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน

การบริหารงานการดำเนินงาน

แบบคำร้องขอรับบริการ

จำนวนผู้เข้าชม

1400416
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
169
1299
12077
1377370
27292
60842
1400416

Your IP: 34.239.151.124
2024-06-15 05:04